Header

Beste lezer,

 

Bijgaand ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond, kortweg SMWR.

Wij proberen door middel van deze nieuwsbrief de scholen, samenwerkingspartners, wijkteams en medewerkers te informeren over de ontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Onderwijs.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn

• Voorschoolsmaatschappelijk werk (VSMW)

• Leerwerkgemeenschap

• Studiemiddag vaderbetrokkenheid 15 juni

• Thema's in de Voorschool o.a. training Peuter in Zicht en Rots en Water

Indien u anderen kent die belangtelling hebben voor de nieuwsbrief, dan kan men zich eenvoudig aanmelden via www.smwr-rijnmond.nl/nieuwsbrief

 

---

Ontwikkelingen Voorschoolsmaatschappelijk Werk 

VSMW subsidie van de gemeente Rotterdam.  Het Voorschools maatschappelijk werk van de SMWR is al jaren verbonden aan de Voorscholen door de PPO  (Primair Passend Onderwijs) financiering. Onze SMW-ers zijn bekende gezichten op 32 basisscholen in Feijenoord, Charlois en Overschie. Zij zorgen voor het contact met de leidsters, ouders, PPO, maar ook voor een warme overdracht naar het basisonderwijs. Het VSMW van PPO kenmerkt zich door onderwijsgericht te zorgen voor een goede overgang  van voorschool naar basisschool van peuters. De gemeente Rotterdam heeft dit jaar een subsidieregeling  opgesteld om het VSMW in 2016 verder uit te rollen. Deze subsidie is gericht op de inzet van VSMW in VVE- en de nulgroepen. Het gaat hier vooral om Voorscholen die aan de basisscholen verbonden zijn en waar ook de zorgstructuur aan elkaar verbonden is.

De SMWR vindt het zeer positief dat de Gemeente Rotterdam subsidie in wil zetten voor jeugdhulp gerelateerde taken gericht op het ondersteunen van medewerkers op voorschoolse locaties met vve bij: • Het voeren van gesprekken met ouders; • Het bieden van kortdurende hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen; • Het volgen van kinderen en vroegsignalering; • Het (zo nodig) toeleiden naar het wijkteam bij meervoudige en complexe problematiek; • Het (mee) invulling geven aan themabijeenkomsten

Met deze subsidie kan er namelijk een integraal pakket aan de voorscholen geboden worden, waarbij naast de onderwijsvragen ook hulpverleningsvragen opgepakt kunnen worden. Hierdoor is er een preventieve inzet vanuit het VSMW mogelijk. Met deze structurele subsidie van de gemeente kunnen onze SMW-ers ook, op de scholen waar zij al als SMW-er werkzaam zijn,  hun hulpverleningsnetwerk inzetten ten behoeve van de VVE-groepen en de nulgroepen.  Inmiddels zijn op alle 70 voorschoolse locaties waar de SMWR werkt werkplannen VSMW gemaakt en is het gelukt om te zorgen voor eenzelfde gezicht op de Basisschool en de Voorschool.

---

Leerwerkgemeenschap 

De Hogeschool Rotterdam start vanaf september 2016 met een nieuwe opleiding Social Work. Dit heeft gevolgen voor studenten die de opleiding CMV, MWD,  SPH of Pedogiek gaan volgen. De Hogeschool wil met de nieuwe opleiding bereiken dat studenten een brede basis van kennis, vaardigheden en houding verwerven die voor iedere sociale worker van belang zijn.

Deze verandering bij de Hogeschool Rotterdam heeft ook gevolgen voor de stageplekken die wij jaarlijks aan studenten aanbieden. De SMWR  gaat haar klassieke MWD stage plaatsen die jaarlijks aan studenten worden aangeboden, aanpassen aan de nieuw vorm en inhoud van de opleiding Social Work.

Als organisatie gaan wij ook meewerken aan een Leerwerkgemeenschap.(LWG). Dit doen wij samen met  3 organisaties die  ook onder het paraplu van de Hefgroep werken vallen.  De organisaties zijn Jongerenwerk op Zuid, Jongeren coach of Ambulant Jongerenwerk en de stichting Citysteward Rotterdam. De LWG draagt als  titel “Checkpoint De Arend”. 

In ‘Checkpoint De Arend’ werken de diverse organisaties voor de jeugd van Rotterdam-Zuid. De organisaties doen dit verschillend qua benadering, werkaanpak en methodieken. Het gemeenschappelijke van deze organisaties is dat ze allen werken voor de jeugd met minder kansen: verhoogd risico op (school) uitval of ernstigere problematiek. De organisaties bieden stages aan voor de 3e jaars  HBO studenten die kiezen voor de Sociaal Work of voor de opleidingen SPH, CMV, MWD of Pedagogiek. De professionals van deze organisaties, de docenten/coaches van de Hogeschool en de 3e jaars studenten vormen gezamenlijk de LWG: ‘Checkpoint de Arend’. Dit is de  plek waar praktijk en onderwijs elkaar ontmoeten; waar sprake is van gezamenlijke leren voor alle leden van de LWG, waar kennisuitwisseling en kennisinnovatie mogelijk is.

Voor meer informatie omtrent de LWG kan er contact met R. Baker, tel.nr. 06-24924995. E-mail: rubelto.baker@smwr-rijnmond.nl

 

 Bron: vacature leerwerkgemeenschap ‘ checkpoint De Arend’ 

Studiemiddag vaderbetrokkenheid 15 juni a.s.

 

Hierbij nodig ik u uit om in te schrijven voor  de studie-discussiemiddag over  vaderbetrokkenheid. Deze middag zal plaatsvinden op woensdag 15 juni 2016 van 14.00 – 17.00 uur. Locatie  centraal bureau SMWR, Schoonderloostraat 68, 3024 TX Rotterdam. De vergaderzaal gaat om 13.30 uur open.  

 

Het is een gegeven dat kinderen ervan  profiteren als hun vaders ook betrokken zijn bij de opvoeding. Er komt veel meer aandacht voor de rol van vaders bij de opvoeding.  Weet u dat Nederland de allereerste hoogleraar Vaderschap in de wereld heeft? Mevrouw Renske Keizer bekleedt deze functie. De SMWR gaat ook meer aandacht aan dit thema besteden.  

De programma-onderdelen van de studie-discussiemiddag zijn:

Bijdrage van dhr Glenn Helberg. Dhr. Helberg is kinder- en jeugdpsychiater. Hij heeft een serie artikelen over vaderschap bij Antillianen gemaakt. dhr. Helberg zal zijn visie over vaderschap enz. geven.  

Bijdrage van dhr. Peter vanHoof. De heer vanHoof is pedagoog/psycho therapeut. Hij is werkzaam als docent aan de Hogeschool Rotterdam. Dhr. vanHoof zal het hebben over de hulpverlening aan vaders en over omgang tussen vaders  en zonen.

Studenten van de  Hogeschool  Rotterdam.  Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben op verzoek van de SMWR  een onderzoek naar  de betrokkenheid van vaders op 4 basisscholen in Rotterdam gedaan. De studenten zullen hun onderzoek presenteren en aangeven  welke producten  zij hebben ontwikkeld. Welke aanpak om vaders te betrekken bij de basisscholen. Wat werkt wel en wat werkt niet.  

Indien nog plaatsen beschikbaar zijn kunt u zich aanmelden bij Lydia.vanaalst@stwn.nl; waarna u een bevestiging krijgt.  

De sluitingsdatum voor inschrijving is gesteld op  vrijdag, 10 juni 2016. 

---
---

Thema's in de Voorschool voor ouders o.a. training 'Peuter in Zicht', als voorbeeld om laagdrempelig ouders te bereiken in de Voorschool

VSMW kan op de Voorscholen bekend worden bij ouders door toegankelijke thema's te organiseren in samenwerking met de Voorschool. Het voordeel is dat ouders de vmw-er kennen, die ook werkzaam is op de, vaak toekomstige, basisschool.

Op de peuterspeelzaal en nulgroep 'het Valkje'loopt momenteel de training Peuter in Zicht, welke wordt verzorgd door de voorschools maatschappelijk werker van de SMWR samen met de pedagogisch medewerkers van Peuter & Co.

In de peutertijd verloopt de ontwikkeling van peuters razend snel. Ouders van 2- en 3-jarigen hebben dan ook relatief veel vragen over de opvoeding van hun kinderen. Veel van de vragen en problemen zijn gebonden aan de ontwikkelingstaken waar peuters voor staan. Dit maakt dat veel ouders zich in de peutertijd regelmatig 'met lege handen' voelen staan. Het VSMW kan helpen thema's te organiseren voor ouders op vraag van de Voorschool, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld het CJG.

Het blijkt dat ouders behoefte hebben aan vooral samen praten, ideeën uitwisselen en vaardigheden oefenen. De training loopt erg goed, ouder zijn erg enthousiast en geven aan herkenning en steun bij elkaar te vinden. Ook durven de ouders makkelijker te experimenteren met nieuwe opvoedingsvaardigheden omdat zij er niet alleen in staan.

 

---

Rots en Water 

Rots & Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve training voor kinderen, waarbij er gericht wordt op weerbaarheid, ontwikkeling van sociale competenties en het aanpakken van verschillende onderwerpen waar kinderen het moeilijk mee hebben. Dit kan pesten of emotioneel teruggetrokken zijn. Zo bieden school maatschappelijk werkers van SMWR een training aan kinderen, om hun sociale veiligheid en sociale welzijn te bevorderen. Er wordt altijd ook eerst afgestemd met mogelijk andere aanbieders van groepswerk wat handig is in te zetten op schoolniveau.

Op OBS de Akkers, hebben de schoolmaatschappelijk werkers van SMWR een training Rots & Water gegeven aan een groep kinderen uit groep 7. Het begon met een Sociale Vaardigheden training (SOVA). Dit sloeg niet aan op de groep. Door goed te kijken naar de behoeften van de kinderen, werd er besloten om over te gaan naar Rots & Water trainingen. Er werd opgemerkt, dat dit een veel betere invloed op de kinderen had. Dit mede door een actieve manier van samenwerken en samenspelen. Het is leuker, handiger en vaak beter als de lessen in tweetallen gegeven worden. Zo kan een collega, die ook gespecialiseerd is in Rots & Water, steun bieden. Voordeel is dat de uitkomsten van het groepswerk geborgd blijven bij het SMW in de school.

Bij de trainingen van Rots & Water komen verschillende onderwerpen aan de orde. Voorbeelden zijn grenzen stellen, pesten en overschrijdend gedrag. Via een actieve en spelende manier van oefeningen doen, ontwikkelen de kinderen vaardigheden om met de problemen of situaties om te kunnen gaan. Zo deelden de kinderen hun ervaringen van pesten in de kring, en hoe ze voortaan met de geleerde oefeningen kunnen handelen.

Een van de favoriete trainingen ging over samenwerken. Zo is het op de foto te zien, dat na een moeizame start met de groep, het gelukt is om gezamenlijk een leuke training af te ronden. Maar ook fijn om te weten, dat de trainingen de leerlingen hebben geholpen. Het heeft effect gehad. Dit qua rust vinden in zichzelf, aan een ander denken en je eigen grenzen kunnen aangeven.

---