Header

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u het eerste exemplaar van de digitale nieuwsbrief van Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond, beter bekend als SMWR.

De ontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Onderwijs hebben ertoe geleid dat de SMWR door middel van een nieuwsbrief de scholen,  samenwerkingspartners, wijkteams en medewerkers regelmatig wil informeren over de laatste stand van zaken.

De Gemeente Rotterdam heeft besloten voor het jaar 2016 éénmalig subsidie te verstrekken voor het voorschools maatschappelijk werk (VSMW). Uiteraard zal de SMWR hiervoor een offerte indienen. De SMWR voert al VSMW uit op verschillende voorscholen/peuterspeelzalen, maar wil dit verder uitbreiden. Wij houden u op de hoogte.

Verder leest u in deze brief een verslag van de ‘vadergroepen’,  een groepsactiviteit die de SMWR al jaren aanbiedt op verschillende basisscholen.

Het ‘Maatjesproject Bijdehand’, met andere woorden ‘de ontdekkingsreis van een kind samen met een maatje’  hebben wij onlangs in portefeuille gekregen.

Daarnaast de ontwikkelingen van het Project ‘Signaleren & Normaliseren’, dat wij samen met MEE-Rotterdam momenteel  uitvoeren in Overschie en Pendrecht. 

Indien u anderen kent die belangstelling hebben voor de nieuwsbrief, dan kan men zich eenvoudig aanmelden via www.smwr-rijnmond.nl/nieuwsbrief/.

Wij wensen u veel leesplezier!

Eus Hehanussa, manager SMWR

---

Vaderbetrokkenheid op basisscholen 

Ouderbetrokkenheid is een verplicht onderdeel op elke school. Hopelijk bent u het ermee eens dat vaders, naast moeders,  een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen spelen. Het is noodzakelijk dat vaders deze rol vroeg in het leven van kinderen willen vervullen. Vaders hebben ook een rol bij de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Wat vindt u van de vader als rolmodel voor hun kinderen?

Het blijkt dat vaders op de basisscholen niet makkelijk te bereiken zijn. Vaders nemen nauwelijks deel aan activiteiten in de ouderkamer.  Scholen hebben er baat bij als vaders zich betrokken voelen bij het onderwijs van hun kinderen. Dit is niet alleen belangrijk voor de scholen, maar de maatschappij heeft er ook baat bij.  In de praktijk blijkt dat de ouderconsulenten vooral moeders bereiken, zodoende wordt de ouderkamer voornamelijk bezocht  door moeders. Vaders worden slecht bereikt o.a. doordat zij overdag aan het werk zijn.  Er wordt soms van uitgegaan dat de opvoeding bij moeders behoort en het zorgen van het inkomen bij de vaders, een traditionele gedachtegang.  Het betrekken van vaders bij het opvoeden en het onderwijs van kinderen is een belangrijke emancipatie-impuls. Vaders zullen verder bewust gemaakt moeten worden dat hun rol als opvoeding ook van belang is. De moeders moeten soms hun partners deze rol gunnen.

Binnen het schoolmaatschappelijk werk is er een begin gemaakt om onder de noemer “groepswerk voor vaders” meer aandacht aan vaders te besteden. Dit heeft op een aantal basisscholen plaatsgevonden. Het is een bescheiden start. Het is belangrijk om goed te onderzoeken wat wij precies met vaderactiviteiten willen bereiken, wat de wensen van vaders zijn en ook wat de basisscholen nodig  hebben als het gaat om vaderbetrokkenheid. Om dit allemaal uit te zoeken is een projectopdracht ingediend bij de minor opvoedschakels van de Hogeschool Rotterdam. 

Er is gevraagd om instrumenten te ontwikkelen die de basisscholen kunnen inzetten om vaders beter te bereiken. De komende weken zijn de studenten bezig om de vraag van de SMWR uit te zoeken. De SMWR hoopt in het voorjaar 2016 de uitkomst van het onderzoek te mogen ontvangen. Het is dan de bedoeling om de ontwikkelde instrumenten op basisscholen in te zetten die daarin geïnteresseerd zijn.

Mochten er basisscholen zijn die vragen hebben omtrent het organiseren van activiteiten voor vaders, dan kan er contact met de SMWR opgenomen worden. Er kan gebeld of gemaild worden naar: Rubelto Baker, tel.nr. 06-24924995 of e-mail: rubelto.baker@smwr-rijnmond.nl

---

Het maatjesproject Bijdehand ‘De ontdekkingsreis van een kind samen  met een maatje’

Het maatjesproject Bijdehand  zet in op het versterken van de eigen kracht van kinderen waardoor zij het vermogen ontwikkelen om positieve sturing te geven aan hun eigen ontwikkeling en toekomst.De kinderen worden gekoppeld aan studenten waarna een student een maatje worden. Het maatje brengt het kind voor een lange periode in aanraking met het activiteitenaanbod in de wijk, zoals sportvoorzieningen, buurthuizen, kinderwerk en de bibliotheek. Het maatje zal deze voorzieningen gebruiken om het sociaal netwerk waarin het kind opgroeit te vergroten. Het streven is dat het kind na afloop van het traject op structurele wijze gebruik blijft maken van de activiteitenvoorzieningen in de wijk. 

Doelgroep: Het maatjesproject Bijdehand is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die tijdelijk meer aandacht nodig hebben bij het ondernemen van activiteiten, ze zitten tenslotte in hun prepubertijd waar zij op sociaal-emotioneel vlak flinke veranderingen doormaken. Het ondernemen van activiteiten in de wijk is niet voor elk kind vanzelfsprekend, dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld weinig vriendjes in de buurt, geen fijne buurt om buiten te spelen, het moeilijk vinden om contact te leggen met anderen of geen goed zelfbeeld

 Doelstelling: Het project Bijdehand biedt kinderen een maatje waardoor ze net wat meer aandacht krijgen bij het ondernemen van  activiteiten in de wijk. Hierdoor wordt niet alleen het sociaal netwerk, maar ook de eigen kracht van een kind vergroot. Met eigen kracht wordt bedoeld, het vermogen om zelf positieve sturing te geven aan eigen ontwikkeling en de toekomst. De eigen kracht wordt o.a. vergroot door het sociale netwerk van het kind bij het proces te betrekken zoals de ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en kinderwerkers. 

Het project: Een kind dat wordt aangemeld voor het maatjesproject zal worden gekoppeld aan een student. De studenten zijn tussen de 17 en 28 jaar en nemen deel aan dit project in het kader van hun stage. Voorafgaand aan het project zullen zij een training krijgen en vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de projectcoördinator, de ouders van het kind en de student (maatje). De studenten en projectcoördinator komen twee keer in het schooljaar bij elkaar om eventuele knelpunten en succesverhalen te delen in de vorm van intervisie. Wanneer het schooljaar is afgelopen en het maatjesproject loopt af , komen alle kinderen met hun maatje samen en wordt het project met een leuke activiteit afgesloten.

Voor dit project zijn wij op zoek naar kinderen van 9 t/m 12 jaar en naar studenten van 17 jaar t/m 28 jaar die mogelijk samen de ontdekkingsreis van het kind aan willen gaan.

 Voor de aanmeldingen van kinderen en studenten voor het maatjesproject kunt u contact opnemen met Charline Hoogerwerf, Projectcoördinator maatjesproject Bijdehand

Tel: 0612345149 of e-mail: charline.hoogerwerf@smwr-rijnmond.nl

---

 Project Signaleren en Normaliseren

Het SMW  van MEE Rotterdam en SMWR hebben het initiatief genomen om een samenwerkingsproject te starten met als doel een doorontwikkeling  van de rol en functie van het SMW op de basisschool in Rotterdam. In het project wordt de doorgaande zorg lijn van zorg van de voorschoolse periode tussen de peuterspeelzaal VVE, nulgroep en de basisschool meegenomen

Het project is in september 2015 gestart in de gebieden Pendrecht en Overschie en  loopt schooljaar 2015-2016. Bij dit project zijn 8 basisscholen, 2 SBO-scholen en 7 voorschoolse locaties van Peuter en Co betrokken.

We gaan de zorgstructuur van de school/voorschool actief verbinden met activiteiten en mogelijkheden voor kind en/of ouders binnen het wijknetwerk.  In geval van lichte of dreigende problemen wordt dan op maat  toegeleid  richting wijkteam, maar ook direct gekeken naar de mogelijke inzet van en toeleiding naar ”normaliserende” activiteiten zoals sport/cultuur/educatieve activiteiten in het wijknetwerk. De focus van het SMW richt zich dan niet alleen op problemen van kinderen, maar ook op hun interesses en talenten. Door als SMW aanbieders samen te werken kan tevens een integrale werkwijze van SMW bij reguliere en speciale basisscholen ontwikkeld worden, waarbij (SMW-ers van) beide organisaties meer gebruik maken van elkaars expertise en netwerk.

Wat is er tot nu toe in de eerste 4 maanden gerealiseerd:

Twee startbijeenkomsten in Pendrecht en Overschie met de IB-ers /directie scholen, wijkregisseurs. De aanpak van het project werd daar met enthousiasme ontvangen. Een voorlichting over het project voor gemeente-ambtenaren die verbinding hebben met het project, o.a. CJG, Sport in de Jeugdketen. Maandelijks vindt er uitwisseling plaats tussen de SMW-ers over hun casuïstiek, waardoor ze kennis met elkaar opdoen en ontwikkelen.

De SMW-ers van MEE geven aan  alle betrokken basisscholen consultatie op vraag door aan te schuiven bij het  reguliere overleg IB-SMW overleg. De ontwikkeling van de ‘Kind In kaart’ methode, waarbij de SMW-er in gesprek gaat met een kind en zijn/haar talenten en interesses in kaart brengt en vervolgens wanneer dit gewenst is het kind en/of ouders actief toeleidt  naar wijknetwerkpartners.

Er is een groep SoVa-training gestart waarin gelijk een verbinding wordt gemaakt met de interesses en de talenten van de kinderen.

De training workshop LVB en Educatief partnerschap van MEE wordt bij een aantal scholen en Peuter en Co gegeven. Extra inzet op de Voorscholen in Overschie doordat Peuter en Co en SMWR een groepsaanbod voor ouders gezamenlijk gaan inzetten.

De eerste Kind in Kaart afnames  laten zien dat het inderdaad zinvol is kinderen te bevragen op interesses en wat zij leuk vinden en van daaruit te handelen. Alle SMW-ers in het project hebben toegang tot de Sociale Kaart van MEE. De SMW-ers hebben met de meest directe wijknetwerkpartners voor de basisschoolleeftijd samenwerkingsafspraken gemaakt en zorgen voor een actieve samenwerking met hen rondom een kind.